subclass asteridae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass asteridae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass asteridae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass asteridae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass asteridae

    Similar:

    asteridae: a group of mostly sympetalous herbs and some trees and shrubs mostly with 2 fused carpels; contains 43 families including Campanulales; Solanaceae; Scrophulariaceae; Labiatae; Verbenaceae; Rubiaceae; Compositae; sometimes classified as a superorder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).