subclass euryalida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass euryalida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass euryalida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass euryalida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass euryalida

    Similar:

    euryalida: basket stars

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).