subclass teleostei nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass teleostei nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass teleostei giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass teleostei.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass teleostei

    Similar:

    teleostei: large diverse group of bony fishes; includes most living species

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).