subclass dibranchia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass dibranchia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass dibranchia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass dibranchia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass dibranchia

    Similar:

    dibranchiata: comprising all living cephalopods except the family Nautilidae: the orders Octopoda (octopuses) and Decapoda (squids and cuttlefish)

    Synonyms: subclass Dibranchiata, Dibranchia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).