subclass arecidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass arecidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass arecidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass arecidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass arecidae

    Similar:

    arecidae: one of four subclasses or superorder of Monocotyledones; comprises about 6400 species in 5 families of trees and shrubs and terrestrial herbs and a few free-floating aquatics including: Palmae; Araceae; Pandanaceae and Lemnaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).