subclass ostracoda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass ostracoda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass ostracoda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass ostracoda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass ostracoda

    Similar:

    ostracoda: seed shrimps

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).