subclass archaeornithes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass archaeornithes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass archaeornithes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass archaeornithes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass archaeornithes

    Similar:

    archaeornithes: primitive reptile-like fossil birds of the Jurassic or early Cretaceous

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).