subclass magnoliidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass magnoliidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass magnoliidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass magnoliidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass magnoliidae

    Similar:

    magnoliidae: a group of families of trees and shrubs and herbs having well-developed perianths and apocarpous ovaries and generally regarded as the most primitive extant flowering plants; contains 36 families including Magnoliaceae and Ranunculaceae; sometimes classified as a superorder

    Synonyms: ranalian complex

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).