subclass archosauria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass archosauria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass archosauria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass archosauria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass archosauria

    Similar:

    archosauria: a large subclass of diapsid reptiles including: crocodiles; alligators; dinosaurs; pterosaurs; plesiosaurs; ichthyosaurs; thecodonts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).