subclass cnidosporidia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass cnidosporidia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass cnidosporidia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass cnidosporidia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass cnidosporidia

    Similar:

    cnidosporidia: single-host parasites of lower vertebrates and invertebrates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).