subclass pantotheria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass pantotheria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass pantotheria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass pantotheria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass pantotheria

    Similar:

    pantotheria: generalized extinct mammals widespread during the Jurassic; commonly conceded to be ancestral to marsupial and placental mammals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).