subclass telosporidia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass telosporidia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass telosporidia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass telosporidia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass telosporidia

    Similar:

    telosporidia: parasitic sporozoans that form spores containing one or more infective sporozoites

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).