subclass malacostraca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass malacostraca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass malacostraca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass malacostraca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass malacostraca

    Similar:

    malacostraca: largest subclass of Crustacea including most of the well-known marine, freshwater, and terrestrial crustaceans: crabs; lobsters; shrimps; sow bugs; beach flies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).