subclass anapsida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass anapsida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass anapsida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass anapsida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass anapsida

    Similar:

    anapsida: oldest known reptiles; turtles and extinct Permian forms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).