subclass rhizopoda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass rhizopoda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass rhizopoda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass rhizopoda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass rhizopoda

    Similar:

    rhizopoda: creeping protozoans: amoebas and foraminifers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).