subclass opisthobranchia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass opisthobranchia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass opisthobranchia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass opisthobranchia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass opisthobranchia

    Similar:

    opisthobranchia: gastropods having the gills when present posterior to the heart and having no operculum: includes sea slugs; sea butterflies; sea hares

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).