subclass exopterygota nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass exopterygota nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass exopterygota giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass exopterygota.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass exopterygota

    Similar:

    exopterygota: subclass of insects characterized by gradual and usually incomplete metamorphosis

    Synonyms: Hemimetabola

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).