subclass dilleniidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass dilleniidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass dilleniidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass dilleniidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass dilleniidae

    Similar:

    dilleniidae: a group of families of more or less advanced trees and shrubs and herbs having either polypetalous or gamopetalous corollas and often with ovules attached to the walls of the ovary; contains 69 families including Ericaceae and Cruciferae and Malvaceae; sometimes classified as a superorder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).