zoomastigina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zoomastigina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zoomastigina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zoomastigina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • zoomastigina

    in some classifications considered a phylum of the kingdom Protista; holozoic or saprozoic flagellates

    Synonyms: subclass Zoomastigina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).