storage life of gasoline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage life of gasoline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage life of gasoline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage life of gasoline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage life of gasoline

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hạn bảo quản xăng