storage level regulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage level regulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage level regulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage level regulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage level regulation

    * kỹ thuật

    điều chỉnh mức nước chứa