stone fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone fly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stone fly

    Similar:

    stonefly: primitive winged insect with a flattened body; used as bait by fishermen; aquatic gilled larvae are carnivorous and live beneath stones

    Synonyms: plecopteran

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).