stone crab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone crab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone crab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone crab.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stone crab

    pale flesh with delicate texture and flavor; found in Florida but now very rare

    large edible crab of the southern coast of the United States (particularly Florida)

    Synonyms: Menippe mercenaria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).