stone age nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone age nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone age giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone age.

Từ điển Anh Việt

  • stone age

    /'stoun'eidʤ/

    * danh từ

    thời kỳ đồ đá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stone age

    (archeology) the earliest known period of human culture, characterized by the use of stone implements