stone mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone mill

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy gia công đá

    xưởng gia công đá