stone pick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone pick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone pick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone pick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone pick

    * kỹ thuật

    búa đập đá