stone work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone work

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối xây đá thiên nhiên