stone slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone slip

    * kỹ thuật

    thanh mài

    thỏi mài