stone sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone sand

    * kỹ thuật

    bột đá