stone oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone oil

    * kỹ thuật

    dầu mỏ