stone tack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone tack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone tack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone tack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone tack

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chốt bằng đá