stone saw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone saw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone saw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone saw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone saw

    * kỹ thuật

    máy cưa đá