stone reel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone reel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone reel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone reel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone reel

    * kinh tế

    thùng sàng đá