stone ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone ring

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòng đá