stone-coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone-coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone-coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone-coal.

Từ điển Anh Việt

  • stone-coal

    /'stounkoul/

    * danh từ

    Antraxit