stock yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stock yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stock yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stock yard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stock yard

    * kỹ thuật

    bãi chứa

    kho chứa