stock soap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stock soap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stock soap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stock soap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stock soap

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xà phòng gốc