stock book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stock book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stock book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stock book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stock book

  * kinh tế

  số kho

  sổ kho

  sổ kiểm kê hàng trong kho

  số kiểm kê trong kho