stockman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stockman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stockman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stockman.

Từ điển Anh Việt

  • stockman

    /'stɔkmən/

    * danh từ

    (Uc) người chăn giữ súc vật

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người coi kho

Từ điển Anh Anh - Wordnet