stock-car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stock-car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stock-car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stock-car.

Từ điển Anh Việt

  • stock-car

    /'stɔk,kɑ:/

    * danh từ

    toa súc vật; xe chở súc vật

    xe ô tô thường (có máy tăng tốc, để chạy thi)