stockcar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stockcar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stockcar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stockcar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stockcar

    boxcar with latticed sides; for transporting livestock

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).