stock-farm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stock-farm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stock-farm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stock-farm.

Từ điển Anh Việt

  • stock-farm

    /'stɔkfɑ:m/

    * danh từ

    trại nuôi súc vật