stockless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stockless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stockless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stockless.

Từ điển Anh Việt

  • stockless

    /'stɔklis/

    * tính từ

    không có báng; không có cán