stock shears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stock shears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stock shears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stock shears.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stock shears

    * kỹ thuật

    máy cắt (đứt) kiểu bàn

    cơ khí & công trình:

    máy cắt (đứt) thép cán lớn