star program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • star program

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình sao