star coupler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star coupler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star coupler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star coupler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • star coupler

    * kỹ thuật

    bộ ghép hình sao