star cluster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star cluster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star cluster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star cluster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • star cluster

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chòm sao