star chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star chamber.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • star chamber

    a former English court that became notorious for its arbitrary methods and severe punishments

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).