star aniseed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star aniseed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star aniseed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star aniseed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • star aniseed

    Similar:

    chinese anise: anise-scented star-shaped fruit or seed used in Asian cooking and medicine

    Synonyms: star anise

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).