protect workbook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protect workbook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protect workbook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protect workbook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protect workbook

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bảo vệ sổ làm việc